Số/Ký hiệu văn bản 65-KL/TW
Ngày ban hành Oct 30, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Trần Quốc Vượng
Trích yếu Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới ngày 30/10/2019
Nội dung Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới ngày 30/10/2019

Tài liệu đính kèm