Số/Ký hiệu: 65-KL/TW
Ngày ban hành: 30/10/2019
Người ký: Trần Quốc Vượng
Trích yếu: Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới ngày 30/10/2019
Nội dung: Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới ngày 30/10/2019

Tài liệu đính kèm