Số/Ký hiệu: 52/NQ-CP
Ngày ban hành: 15/06/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính Phủ v/v đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030
Nội dung: Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030

Tài liệu đính kèm