Thủ tục hành chính “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”

Thủ tục hành chính “Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”

a) Trình tự thực hiện

Người có uy tín được bình chọn, công nhận 05 năm một lần, được thực hiện trong Quý IV và hoàn thành trước ngày 15/12 của năm bình chọn. Các thủ tục công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín được thực hiện theo khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (Sau đây gọi chung là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg). Cụ thể như sau:

Bước 1: Lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín:

Căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh và chỉ đạo của UBND các xã, Trưởng thông chủ trì tổ chức họp dân (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và tiến hành đề cử danh sách bình chọn người có uy tín (theo Mẫu số 01của Phụ lục I kèm theo Quyết định này) gửi Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

Khi nhận được danh sách bình chọn người có uy tín của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch với sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn tiến hành bình chọn và lập hồ sơ đề nghị công nhận người có uy tín gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị và biên bản họp liên tịch theo Mẫu số 02 của Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

Bước 2: Kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các ban ngành kiên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn và tổng hợp, lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện  (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản theo Mẫu số 03 của Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị, kèm theo danh sách theo Mẫu số 04 của Phụ lục I kèm theo Quyết định này và bảng tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã).

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình công nhận người có uy tín

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các huyện, Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, thống nhất với cơ quan công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo Mẫu số 04 của Phụ lục I kèm theo Quyết định này và bảng tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 của năm và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp chung theo quy định (đồng thời gửi file mềm qua hộp thư điện tử: vudantocthieuso@cema.gov.vn.Biểu mẫu kèm theo: