Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
88/2019/QH14 18/11/2019 Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019 Tải về
65-KL/TW 30/10/2019 Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới ngày 30/10/2019 Tải về
3682/BNV-TL 06/08/2018 Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 Tải về
12/2018/QĐ-TTg 06/03/2018 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc Tải về
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non Tải về
1163/QĐ-TTg 08/08/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”. Tải về
70/NQ_CP 03/08/2017 Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Tải về
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt dánh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 Tải về
1008/QĐ-TTg 02/06/2016 Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" Tải về
02/2017/TT-UBDT 05/05/2017 Thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/05/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát tri Tải về
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
52/NQ-CP 15/06/2016 Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính Phủ v/v đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
2561/QĐ-TTg 31/12/2016 Quyết định số 2561/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" Tải về
498/QĐ-TTg 14/04/2015 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025 Tải về
2356/QĐ-TTg 04/12/2013 Quyết định số 2356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/12/2013 về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 Tải về
2355/QĐ-TTg 04/12/2013 Quyết định sô 2355/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Tải về
<<   <  1  >  >>