Liên hệ (04/10/2016 09:20 AM)


BAN DÂN TỘC TỈNH NGHỆ AN

 Địa chỉ: Số 3 - Đinh Bạt Tụy - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An - Việt Nam

Tel: 0238 3590507;     Fax: 0238 3592901

Email: bdt@nghean.gov.vn 

Website: http://www.bdt.nghean.gov.vn

 |  Đầu trang