Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 23/02/2016 về Tổ chức Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số Nghệ An Lần thứ Tư, năm 2016. (07/03/2016 10:14 AM)

Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số Nghệ An Lần thứ Tư, Năm 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 20/4/2016 đến 22/4/2016 (03 ngày) tại TP Vinh. Hội diễn nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, phát huy truyền thống và bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc, nêu cao tinh thần đại đoàn kết, góp phần giữ vững an ninh- quốc phòng. Ca ngợi đời sống sinh hoạt văn hoá, lao động sản xuất, xây dựng quê hương mới trong phong trào xóa đói giảm nghèo gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Ca ngợi hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Ca ngợi công lao của Người đối với quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Chi tiết kế hoạch

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE