Học tập, quán triệt Nghị quyết BCH Trung ương lần thứ 8 (khóa XII) và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. (03/01/2019 04:45 PM)

Ngày 27/12/2018, được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Ban Dân tộc đã phối hợp với Đảng ủy Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết BCH Trung ương lần thứ 8 (khóa XII) và chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Tại hội nghị, đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Oanh, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngàỵ 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.Trên tinh thần học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII), đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối yêu cầu: các tổ chức cơ sở Đảng chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp mình trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cho các tổ chức, phòng chuyên môn thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng lĩnh vực, nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả.

Sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân nộp cấp ủy. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và cá nhân.

 

                                                                                     Lang Thị Hiến

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE