Các văn bản về công tác dân tộc trong tình hình mới (26/11/2019 01:58 PM)

Thời gian qua, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều thành tựu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Ðảng, Nhà nước. Tuy vậy, công tác dân tộc vẫn còn không ít hạn chế, một số nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyển biến chậm; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng.

Bộ Chính trị ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới ngày 30/10/2019; Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ngày 18/11/2019. Đây là các văn bản quan trọng về công tác dân tộc trong thời kỳ mới, làm căn cứ xem xét quyết định đầu tư nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn trong thời gian tới. Chi tiết các văn bản:

-  Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị

- Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019

- Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Nguyễn Hà Giang

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE