Tổng hợp tài liệu thực hiện Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ (15/11/2016 08:24 AM)

1. Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020


2. Quyết định số 447/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc : Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015.


3. Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.


4. Quyết định số 74/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 của Ủy ban Dân tộc : Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm.


5. Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Ủy ban Dân tộc: công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.


6. Công văn 1138/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc ngày 08/11/2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg. 


Biểu kèm theo công văn 1138.


7. Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng CP về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015.


8. Quyết định 245/QĐ-BDT ngày 14/11/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg .

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE