CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN TỘC TỈNH NGHỆ AN

  Địa chỉ: Số 3 - Đinh Bạt Tụy - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An - Việt Nam

Tel: 02383.590507;     Fax: 02383.592901

Email: bdt@nghean.gov.vn 

Website: http://www.bdt.nghean.gov.vn

I. Lãnh đạo Ban:

1. Ông: Lương Thanh Hải

Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh ủy; Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3594434; Di động: 0913350727

Email: hailt@bdt.nghean.gov.vn

2. Ông: Lô Xuân Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3846450 Di động: 0912267116

Email: vinhlx@bdt.nghean.gov.vn

3. Ông: Lương Văn Khánh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3592636; Di động: 0916017376

Email: khanhlv@bdt.nghean.gov.vn

4. Ông: Vy Mỹ Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Di động: 090348444

Email: sonvm@bdt.nghean.gov.vn

II. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:

1. Văn phòng Ban:

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0238.3590507 ; Di động: 0931355686

Email: hungnm@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Bùi Tiến Hùng – Phó Chánh Văn phòng

Di động: 0918382789

Email: bungbt@bdt.nghean.gov.vn / buihung.ktcc@gmail.com

- Bà Lương Thị Lan – Chuyên viên

Di động: 0919570157 -  Email: lanlt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Chu Thị Thúy Khanh – Kế toán

Di động: 0914498361  -  Email: khanhct@bdt.nghean.gov.vn / thanhkhanhbdtna@gmail.com

- Bà Vi Thị Thanh – Văn thư

Di động: 0982025967  -  Email: thanhvt@bdt.nghean.gov.vn / vithanhbdtcs@gmail.com

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0238.3838398 ; Di động: 0915687575

Email: huongnt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Nguyễn Hà Giang – Chuyên viên

Di động: 0944393898  -  Email: giangnh@bdt.nghean.gov.vn / hagiang@gmail.com

- Ông Nguyễn Văn Việt – Chuyên viên

Di động: 0912448875  -  Email: vietnv@bdt.nghean.gov.vn / vietbdt@gmail.com

- Ông Lô Văn La – Chuyên viên

Di động: 0944749678  -  Email: lalv@bdt.nghean.gov.vn 


3. Phòng Chính sách dân tộc

- Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Tâm Long

Điện thoại: 0238.3849883 ; Di động: 0916767258

Email: longnt@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Kim Văn Bốn – Chuyên viên

Di động: 0948252444  -  Email: bonkv@bdt.nghean.gov.vn 

- Bà Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên

Di động: 0918025306  -  Email: haint@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Vi Thị Thấm – Chuyên viên

Di động: 0913821171  -  Email: thamvt@bdt.nghean.gov.vn / vithambdtna@gmail.com

- Bà Moong Thị Bún – Chuyên viên

Di động: 0916373289  -  Email: bunmt@bdt.nghean.gov.vn / bunmiks89@gmail.com

4. Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

- Trưởng phòng: Bà Lang Thị Phượng

Điện thoại: 0238.3535686 ; Di động:  0915026983

Email: phuonglt@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Và Bá Của

Điện thoại: 0238.3592684 ; Di động: 01229117688

Email: cuavb@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Hoàng Thị Thu Hoài – Chuyên viên

Di động: 0943286816  -  Email: hoaiht@bdt.nghean.gov.vn / hoaibdtnghean@gmail.com

- Bà Trần Thị Hường – Cán sự

Di động: 0904475596  -  Email: huongtt@bdt.nghean.gov.vn

5. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Bà Lang Thị Hiến

Điện thoại: 0383. 8696626  hoặc 0914559834

Email: hienlt@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Thanh Tần

Điện thoại: 0918001768

Email: tannt@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Đinh Xuân Trung Kiên – Thanh tra viên

Di động: 0913226533  -  Email: kiendx@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Võ Trọng Niệm – Chuyên viên

Di động: 0914650666  -  Email: nienvt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Kiều Thị Thủy – Cán sự

Di động: 02388981737  -  Email: thuykt@bdt.nghean.gov.vn 

6. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS Nghệ An

- Giám đốc: Ông Nguyễn  Đăng Tịnh

Điện thoại: 0238.8682345 

Email: tinhnt@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Trần Tuấn Thi

Điện thoại: 0238.8682838 ; Di động: 0975559777

Email: thitt@bdt.nghean.gov.vn

Giới thiệu chung

Từ Ty Quốc dân thiểu số đến Ban Dân tộc hôm nay, cơ quan làm công tác dân tộc Nghệ An với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng đều có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh vè vấn đề dân tộc, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chính sách dân tộc và tổ chức thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn Tỉnh nhà.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước từ năm 1986 đến nay, vùng dân tộc thiểu số đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tự to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội; quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thực hiện đầy đủ, toàn diện hơn; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được tăng cường; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tực được chú trọng đầu tư; kinh tế phát triển theo chiều hướng tích cực và đúng hướng; sự nghiệp giáo dục, y tế , văn hóa… có nhiều tiến bộ; truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được tôn vinh và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của đồng báo từng bước được nâng cao ; an ninh chính trị và trât tự xã hội được giữ vững; tổ chức bộ máy lam công tác dân tộc được kiện toàn, củng cố; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ được quan tâm; năng lực tham mưu, quản lý của cơ quan dân tộc ngày một nâng cao; sự phối kết hợp giữa cơ quan làm công tác dân tộc với các sở ban ngành ngày một chặt chẽ.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBDT; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, quản lý, triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dự án, đề án tại vùng dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An như: Chương trình 135/CP; Chính sách theo quyết định 134/TTg; Chính sách hỗ trợ thực hiện di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng báo DTTS (theo QĐ 33/TTg); Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã; Dự án hỗ trợ phát triển dân tộc Ơ Đu; Quyết định 160; Nghị quyết 30a….

Với sự phấn đấu nỗ lực của toàn ngành và toàn thể CBCC, Ban Dân tộc đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen… cho tập thể, các cá nhân.

Để phát huy truyền thống của cơ quan dân tộc trong tỉnh những năm tiếp theo, Ban Dân tộc tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số,  phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án chính sách dân tộc góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc, củng cố hệ thống chính trị, trận tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, phòng chống các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh một cách bền vững trong xu thế hội nhập và phát triển.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban dân tộc

I. Vị trí, chức năng:


 1. Ban Dân Tộc tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.


2. Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.


II. Nhiệm vụ, quyền hạn1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh:


a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc;


b) Dự thảo Kế hoạch 5 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, đề án, dự án quan trọng về công tác dân tộc; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc;


c) Dự thảo Văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.


2. Chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:


a) Dự thảo các Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc.


b) Dự thảo Quy định mối quan hệ công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện;


c) Dự thảo Quyết định thành lập, sát nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.


3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


4. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


5. Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo; Theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; Tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn tỉnh.


6. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số và các cá nhân, đơn vị công tác vùng dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và cán bộ, công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) quản lý nhà nước về công tác dân tộc.


8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham gia thẩm định các dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.


10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


11. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện miền núi và cán bộ, công chức là người dân tộc làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm công chức tại cơ quan nhà nước ở địa phương.


Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật.


12. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc.


13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Dân tộc; quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


14. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

   

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE