Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
88/2019/QH14 18/11/2019 Nghị quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/11/2019 Tải về
65-KL/TW 30/10/2019 Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới ngày 30/10/2019 Tải về
3682/BNV-TL 06/08/2018 Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 Tải về
282/KH-UBND 03/05/2018 V/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2 Tải về
12/2018/QĐ-TTg 06/03/2018 Quyết định 12/2018/QĐ-TTg tiêu chí lựa chọn công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc Tải về
06/2018/NĐ-CP 05/01/2018 Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non Tải về
689/KH-UBND 21/11/2017 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc Tải về
4330/QĐ-UBND 21/09/2017 Quyết định phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 t Tải về
1163/QĐ-TTg 08/08/2017 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”. Tải về
421/KH-UBND 12/07/2017 V/v kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác Tải về
70/NQ_CP 03/08/2017 Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ : Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Tải về
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT phê duyệt dánh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 Tải về
1008/QĐ-TTg 02/06/2016 Phê duyệt Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025" Tải về
325/KH-UBND 09/06/2017 V/v kế hoạch thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015cuar Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc t Tải về
02/2017/TT-UBDT 05/05/2017 Thông tư 02/2017/TT-UBDT ngày 22/05/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát tri Tải về
2085/QĐ-TTg 31/10/2016 Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 Tải về
1981/QĐ-UBND 15/05/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính dượcđược chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Tải về
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 Tải về
52/NQ-CP 15/06/2016 Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính Phủ v/v đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
91/KH-UBND 23/02/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy nhanh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 Tải về
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE