UBDT ban hành văn bản về việc phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (28/03/2020 07:30 AM)

Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ, ngày 23/3/2020 Ủy ban Dân tộc ban hành văn bản số 342/UBDT-CSDT về việc phân định các xã, thôn vùng DTTS&MN theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

 Trong đó Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố), chỉ đạo các Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã khẩn trương triển khai, thực hiện: Xác định danh sách các xã, thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ quy định: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên; Tổ chức xác định các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I và các thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng để thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, đã được xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 :”Xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển bảo đảm toàn diện, khách quan, khoa học, chính xác, làm cơ sở xác định đối tượng, địa bàn cần ưu tiên để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm” .

Công văn 342/UBDT-CSDT.

Nguyễn Hà Giang

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
LIÊN KẾT WEBSITE